Skip to main content

Serve strong.
Dig Fierce.
Spike hard.
Tectum Achel

Praktische info

Wat te doen bij een ongeval

Hopelijk heb je deze pagina niet nodig, maar iedere sporter krijgt soms wel eens af te rekenen met één of andere kwetsuur. Door je aansluiting bij de Vlaamse Volleybalbond ben je verzekerd tegen lichamelijke schade.

Wat moet je doen in geval van een kwetsuur of ongeval?
Je vult een aangifteformulier tegen lichamelijke ongevallen in en bezorgt dit zo snel mogelijk (maar zeker binnen de 8 dagen) aan de secretaris . Die registreert het formulier digitaal via de site van de VVB bij de verzekeringsmaatschappij.

Waar vind je dit formulier?
Blanco formulieren liggen ter beschikking in het clubhuis van TECTUM ACHEL maar je vindt het formulier ook HIER.


Hulp bij het invullen van het verzekeringsformulier.

Punt 1: ‘identiteit van de verzekeringsnemer’ wordt ingevuld door het secretariaat van TECTUM ACHEL
Punt 2: ‘identiteit van het slachtoffer’ wordt zo volledig mogelijk ingevuld door het slachtoffer of zijn gevolmachtigde.
Punt 3: ‘gegevens van het ongeval’ wordt zo volledig mogelijk ingevuld door het slachtoffer of zijn gevolmachtigde.
Punt 4: ‘beschrijving van het ongeval’ wordt zo nauwkeurig mogelijk ingevuld: een korte verklaring hoe het ongeval is gebeurd en welke lichaamsdelen er zijn gekwetst of geraakt.
Punt 5: ‘betrokkenheid andere partijen’ moet alleen worden ingevuld als een derde, vreemd aan de club, betrokken is bij het ongeval.
Punt 6: ‘getuigenissen’: eventueel naam van de trainer  vermelden.
Punt 7: ’toezicht’: niet verplicht indien punt 6 hierboven werd ingevuld.
 

Belangrijk
Niet vergeten : een geneeskundig getuigschrift / attest (deel C van het formulier) moet worden ingevuld door de behandelende arts en moet z.s.m. aan het secretariaat worden afgegeven.

Wat daarna?
Alle onkostennota’s (arts, kinesist, apotheek, enz.) moeten zorgvuldig worden bijgehouden en aan het einde van het herstel worden opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij.
Na volledig herstel en VOOR het hervatten van de trainingen of wedstrijden moet ALTIJD een geneeskundig attest van genezing worden opgemaakt door de behandelende arts. Dit attest moet worden opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Bij nalaten hiervan ben je bij een volgend ongeval niet meer verzekerd!

Indien je vragen hebt, kan je altijd via mail terecht bij de secretaris Heidi Volders.Ligging van de sporthallen

Sporthal De Koekoek
Sporthal De Posthoorn

Sporthal Het Lo

Grevenbroekstraat 11
Stationsstraat 5

Leeuwerikstraat 10

3930 Achel
3930 Hamont

3930 Hamont-Lo

Tel. 011-64 21 61
Tel. 011-44 57 64

Tel. 011-44 63 18

Gebruik website

Gebruiksvoorwaarden
De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden en dit onder voorbehoud van alle rechten.

Algemeen
Al de modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op deze website, zijnde de website van vollybalclub AVOC vzw (hierna “TECTUM ACHEL” genoemd) met domeinnaam www.tectum-achel.be of www.tectum-achel.be, alsook op alle websites en/of subsites en/of webpagina’s die door TECTUM ACHEL reeds werden, of in de toekomst nog zullen worden ontwikkeld (hierna “website” genoemd). Van zodra u zich toegang verschaft tot de websites of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien één bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Toegang tot en gebruik van de website
TECTUM ACHEL stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door TECTUM ACHEL worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

TECTUM ACHEL behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan TECTUM ACHEL hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden.

Het is de gebruiker verboden om de informatie die TECTUM ACHEL op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid
De website is bestemd om algemene informatie over TECTUM ACHEL ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel TECTUM ACHEL zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert TECTUM ACHEL niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.

In geen enkel geval kan TECTUM ACHEL aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit:

  • het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of
  • de afwezigheid van specifieke informatie.

Evenmin garandeert TECTUM ACHEL dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

TECTUM ACHEL heeft het recht de inhoud van de website ten allen tijde te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

TECTUM ACHEL kan op haar website links voorzien naar andere websites. TECTUM ACHEL is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites in de toekomst. TECTUM ACHEL kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse  schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

Indien TECTUM ACHEL kosten zal moeten dragen of indien aan TECTUM ACHEL kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe TECTUM ACHEL te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Privacyverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: TECTUM ACHEL, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, e-mail: info@tectum-achel.be, www.tectum-achel.be en afgeleiden en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze website en/of ons online platform. Deze privacy- en cookieverklaring is eveneens online beschikbaar op onze website.

Persoonsgegevens

1. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te vrijwaren.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

“Vertrouwelijke verwerking” betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 8 december 1992.

U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen de persoonsgegevens van de volgende betrokkenen verwerken (bv: bezoekers van deze website, klanten, klantcontactpersonen, etc). Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van de betrokkene (bv. naam, voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.):

Persoonsgegevens Rechtsgrond Doeleinde
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres Wettelijke verplichting Beheer van klantendossiers
Naam, voornaam, adres, e-mailadres, btw-nummer Wettelijke verplichting Uitsturen van facturen
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, voorkeuren, etc. Noodzakelijkheid voor de verwerking van een aanvraag Om de aanvraag naar behoren te kunnen beantwoorden
E-mailadres Toestemming van de betrokkene Voorzien van informatieve nieuwsberichten

Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene.

Tevens stemt de betrokkene er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens in het kader van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunnen worden meegedeeld aan volgende ontvangers binnen de Europese Economische Ruimte:

Creatic bvba
Emmelenhoek 24 – B-3930 Hamont-Achel
Tel.: +32 11 49 42 94 – E-mail: info@creatic.com
BTW: BE 0641.680.536

Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien de betrokkene niet wenst dat de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden en de verwerking louter is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene zich hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat de betrokkene de persoonsgegevens verstrekt hetzij op elk ogenblik middels zijn recht op bezwaar of zijn recht op gegevenswissing.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens bij ons bedraagt zes maanden. Bij verloop van deze termijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd uit het systeem. De persoonsgegevens verwerkt voor personeelsbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en sociale wetgeving). Indien wij de persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wenst te gebruiken, zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.

3. Uw rechten

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:
Recht op inzage: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.
Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
Recht op gegevenswissing: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
Recht op bezwaar: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons schriftelijk contacteren via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Cookies

1. Het opslaan van cookies

Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze websites worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

2. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden om cookies te activeren en/of te aanvaarden op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies zijn wij niet in staat om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen, aangezien de kans bestaat dat uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een website of deze niet kan gebruiken. Indien u niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op aboutcookies.org of in het “Help”-menu van uw internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

3. Welke cookies gebruiken wij?

Op onze websites worden [sessiegebonden (tijdelijke cookies die verdwijnen van zodra u de browser sluit) en permanente cookies (cookies die op uw computer blijven staan, ook nadat u de browser heeft gesloten)] gebruikt voor de volgende doeleinden: [Processen: Procescookies laten de website functioneren en leveren diensten die u verwacht, zoals navigatie, toegang tot beveiligde zones, etc. Aangezien de website zonder deze cookies niet behoorlijk zou functioneren, zijn de procescookies essentieel.] [Voorkeuren: Dankzij de voorkeurcookies kan de website uw voorkeuren in verband met de website onthouden, zoals taal, lettergrootte, etc. Deze cookies zijn niet noodzakelijk, maar ze verbeteren wel de gebruikerservaring, aangezien u uw voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven.][ Beveiliging: De beveiligingscookies worden gebruikt om u te authentiseren, frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen, gebruikersgegevens te beschermen, etc. Deze cookies zijn van wezenlijk belang voor onze beveiligde websites.][Reclame: De reclamecookies stemmen de advertenties die op een website verschijnen af op u door bepaalde informatie over u te verzamelen, zoals het soort websites dat u bezocht, keuzes die door u op websites gemaakt worden, etc. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties er verschijnen. Wij werken ondermeer met volgende advertentiepartners: 

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
VS

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-7329
USA

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

][Prestaties: De prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u omgaat met een website. Deze informatie omvat o.a. de pagina’s die u het vaakst bezoekt, uw activiteit op de website en hoe vaak u terugkeert. Deze verzamelde gegevens worden normaal anoniem gebruikt en geanalyseerd (met behulp van Google Analytics) voor statistische doeleinden met het oog op de verbetering van de website en de surfervaring.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) downloaden en installeren.]

Contact

Nog vragen?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens of omtrent cookies heeft, kan u ons contacteren via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Voor bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be.